Europe Mugs interneta veikala lietošanas noteikumi

1.    TERMINI

1.1 Pārdevējs – EuropeMugs ( E.T.R TRADE SIA ), uzņēmums, kas dibināts un darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, reģistrācijas Nr. 40203479556, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 104, Rīga, Latvija LV-1011 Latvijas Republika, PVN maksātāja Nr. LV40203479556.
1.2 Pircējs – fiziska persona kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai juridiska persona, kura iegādājas preces un/vai pakalpojumus Internet veikalā vai lieto Internet veikalu EuropeMugs.
1.3 Interneta veikals – EuropeMugs interneta veikals, kas ir pieejams tīmekļa vietnē www.europemugs.com.
1.4 Pirkšanas–pārdošanas līgums – Pircēja un Pārdevēja noslēgta vienošanās par Internet veikalā pieejamo preču pirkšanu–pārdošanu.
1.5 Preču saņemšanas punkts – vieta, kur izsniedz (saņem) preces, kas pieder EuropeMugs.
1.6 Noteikumi – šie attālinātas pirkšanas–pārdošanas noteikumi, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības, Pārdevēja piedāvāto preču un/vai pakalpojumu iegādes un apmaksas nosacījumus, preču un/vai pakalpojumu piegādes un atpakaļatdošanas procedūru un līgumslēdzēju pušu atbildību, kā arī regulē citus ar preču un/vai pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu Veikalā saistītos jautājumus.

2.    VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1 Šie Noteikumi ir dokuments ar juridisku spēku un tie nosaka Pircēja un Pārdevēja abpusējās tiesības, pienākumus un atbildību un citus noteikumus attiecībā uz Pārdevēja piedāvāto preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu, iegādājoties preces un/vai pakalpojumus Internet veikalā.
2.2 Pircējs var iegādāties preces un pakalpojumus Internet veikalā, tikai piekrītot Noteikumiem. Apliecinot, ka ir izlasīti Noteikumi, Pircējs apņemas tos ievērot un rīkoties tiem atbilstoši. Iegādājoties Internet veikalā preces un/vai pakalpojumus, Pircējs piekrīt ievērot Noteikumus un apliecina, ka tos saprot. Ja Noteikumi nav izlasīti un/vai saprasti, vai arī Pircējs tiem nepiekrīt, preces un/vai pakalpojumus iegādāties nav iespējams.
2.3 Preces Internet veikalā pārdod no Latvijas Republikas teritorijas.
2.4 Pārdevējam ir tiesības grozīt Noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā, kad tie ir publicēti Internet veikalā. Ja pēc Noteikumu grozījumu publicēšanas Pircējs lieto Internet veikalu, tiek uzskatīts, ka ir saņemta Pircēja piekrišana visiem Noteikumu grozījumiem. 2.5 Termins "Preces", kas lietots šeit un turpmāk Noteikumos, attiecināms uz precēm un pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad skaidri norādīts citādi vai kad konteksts nosaka citādu šī vārda izpratni.

3.    PIRKŠANAS–PĀRDOŠANAS LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ

3.1 Iegādāties Preces Internet veikalā var tikai reģistrēti Pircēji. Pirms reģistrēties, Pircējs izlasa Internet veikala privātuma politiku. Kad Pircējs reģistrējas Internet veikalā, tiek uzskatīts, ka ir izlasīta Privātuma politika.
3.2 Pircējs reģistrējas, aizpildot reģistrācijas veidlapu un sniedzot nepieciešamos datus (turpmāk – Reģistrācijas datus). Par Reģistrācijas datu pareizību, neizpaušanu un/vai saglabāšanu ir atbildīgs Pircējs.
3.3 Lai iegādātos Preces, Pircējs veic pasūtījumu Internet veikalā, aizpildot elektronisku pasūtījuma veidlapu.
3.4 Par katru Pircēja pasūtījumu tiek slēgts Pirkšanas–pārdošanas līgums.
3.5 Tiek uzskatīts, ka Pircējs un Pārdevējs noslēguši Pirkšanas–pārdošanas līgumu, kad Pircējs:
  • veic pasūtījumu un izveido preču grozu atbilstoši Pārdevēja instrukcijai un norāda piegādes adresi vai preču saņemšanas veidu;
  • apliecina, ka ir izlasīti Noteikumi, izvēlas apmaksas veidu un apmaksā pasūtījumu;
  • Pārdevējs apstiprina Pircēja pasūtījumu, parādot un/vai nosūtot informāciju par pasūtījumu, apstiprinājumu (e-pastā vai pa tālruni) un/vai PVN rēķinu.
Ja Pircējs daļēji vai pilnībā nepiekrīt Noteikumiem, preces un/vai pakalpojumus iegādāties nav iespējams.
3.6 Pirms Pirkšanas–pārdošanas līguma noslēgšanas Pārdevējs var nosūtīt Pircējam vēl citus apstiprinājumus, piemēram, apstiprinājumu, ka saņemts maksājums utt.
3.7 Pirkšanas–pārdošanas līgums ir spēkā līdz šīs vienošanās noteikto pienākumu izpildei. Pirkšanas–pārdošanas līgumu uzskata par izpildītu, kas Preces ir nodotas Pircējam atbilstoši Noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos aprakstītajai procedūrai.
3.8 Pircējs apņemas pēc sava pasūtījuma apstiprināšanas apmaksāt un pieņemt Internet veikalā pasūtītās Preces.
3.9 Pārdevējs var neapstiprināt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs nav izpildījis visus Preču pasūtīšanas nosacījumus, ja Pārdevējam nav Preces, kuru Pircējs vēlas iegādāties, ja Pircējs nav apliecinājis piekrišanu Noteikumiem, un/vai citu iemeslu dēļ, kurus var individuāli izpaust Pircējam.

4.    PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1 Pircējam ir tiesības:

  4.1.1 iepirkties Internet veikalā atbilstoši Noteikumiem, citiem Pārdevēja nosacījumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem;
  4.1.2 atkāpties no Internet veikalā noslēgtā Pirkšanas–pārdošanas līguma, par to ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā rakstiski informējot Pārdevēju, atbilstoši procedūrai, kas aprakstīta Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", kas pieņemti 2014. gada 20. maijā;
  4.1.3 izmantot Precēm piešķirto garantiju;
  4.1.4 izmantot citas tiesības atbilstoši Noteikumiem un/vai Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.

4.2 Pircējs apņemas:

  4.2.1 apmaksāt pasūtītās Preces un to piegādi un veikt citus maksājumus (ja tādi norādīti, slēdzot Pirkšanas–pārdošanas līgumu) un pieņemt pasūtītās Preces;
  4.2.2 apskatīt un pārbaudīt Preces, tās pieņemot, un informēt Pārdevēju par bojājumiem, acīmredzamiem defektiem un modeļa vai montāžas atšķirībām no tā, ko Pircējs pasūtījis atbilstoši šajos Noteikumos aprakstītajai procedūrai;
  4.2.3 pārbaudīt iegādāto Preču kvalitāti un informēt par to Pārdevēju (zvanot uz tālruņa numuru +371 25544328 vai rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]) par Preču trūkumiem, ko nebija iespējams pamanīt, Preces pieņemot;
  4.2.4 izvēloties Preču saņemšanas veidu, Preču saņemšanas punktā, saņemt Preces ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pēc informācijas saņemšanas par to, ka preces ir gatavas saņemšanai;
  4.2.5 izvēloties preču piegādes vai citus Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, nodrošināt to sniegšanai nepieciešamos apstākļus un tos apmaksāt;
  4.2.6 segt Preču atpakaļatdošanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ir piekritis segt šīs izmaksas.
  4.2.7 nekavējoties atjaunināt informāciju, ja ir mainījušies Pircēja Reģistrācijas dati vai Preču piegādes dati;
  4.2.8 neizmantot Internet veikalu tā, ka tiek apdraudēta tā pienācīga funkcionēšana un drošība vai ka tiek ierobežota citu lietotāju piekļuve Internet veikalam;
  4.2.9 ievērot citos noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos norādītās prasības.

5.    PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1 Pārdevējam ir tiesības:

  5.1.1 ierobežot vai liegt Pircējam pieeju Internet veikalam bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs mēģinājis kaitēt stabilai Internet veikala darbībai un/vai nav pildījis savus pienākumus; Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja radītiem zaudējumiem;
  5.1.2 uz laiku pārtraukt vai izbeigt Internet veikala darbību, veikt izmaiņas Internet veikalā vai atsevišķās tā daļās, mainīt tā saturu daļēji vai pilnībā, ierobežot pirkumus Internet veikalā, mainīt Internet veikala tīmekļa vietnes adresi, iepriekš nebrīdinot Pircēju, mainīt reģistrēto Pircēju skaitu; Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu Pircējam, kas radies šādu darbību rezultātā;
  5.1.3 mainīt Noteikumus, Preču cenas, Preču iegādes noteikumus un nosacījumus vai citus uz Internet veikalu attiecināmus nosacījumus, publicējot izmaiņas Internet veikalā.

5.2 Pārdevējs apņemas:

  5.2.1 cienīt Pircēja privātumu un sargāt Pircēja datu konfidencialitāti, izņemot spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos un Internet veikala Privātuma politikā noteiktos gadījumus;
  5.2.2 Ja Pārdevējs kāda iemesla dēļ nevar pārdot Pircējam pasūtīto Preci, par Preci/pasūtījumu samaksātā summa ir jāatmaksā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā;

6.    CENAS UN PREČU APMAKSA

6.1 Preču cena ir norādīta Internet veikalā un/vai pasūtījumā ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli.
6.2 Preces Pircējam pārdod par cenu, kāda ir spēkā pasūtījuma izdarīšanās brīdī Internet veikalā. Preču cena un par Precēm maksājamā summa tiek parādīta Pircējam, kad ir izveidots pirkuma grozs. Ja Pircējs nepiekrīt norādītajai cenai, nav iespējams veikt pasūtījumu.
6.3 Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi un maksa par pakalpojumiem, kurus Pircējs pasūta Pārdevējam. Ja nav norādīts, citādi, Preču piegādes pakalpojumus un citus pakalpojumus Pircējs apmaksā atsevišķi.
6.4 Preces Internet veikalā var iegādāties, tikai veicot priekšapmaksu. Iegādājoties Internet veikalā Preces, pirkuma apmaksai var izmantot Internet veikalā uzskaitītās apmaksas metodes.
6.5 Elektroniskais pirkumu apliecinošs dokuments ir derīgs bez paraksta.
6.6 Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, preču cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu (neuzmanības) kļūdu labošanas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, informējot Pārdevēju (zvanot uz tālruņa numuru +371 25544328 vai rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]). Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras viņš samaksājis par anulēto pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna.

7.    PREČU PIEGĀDE

7.1 Iespējamie Preču piegādes veidi tiek uzrādīti, kad Pircējs ir izveidojis pirkuma grozu un ievadījis piegādes adresi.

7.2 Preču piegāde ir maksas pakalpojums.
7.3 Ja Pircējs izvēlas Preču piegādes pakalpojumu, piegādes cena tiek uzrādīta pasūtīšanas procesa noslēgumā, pirms maksājuma metodes izvēles un/vai maksājuma veikšanas. Preču piegādes pakalpojums tiek apmaksāts ar priekšapmaksu, veicot pirkuma apmaksu.
7.4 Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
7.5 Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis..
7.6 Samaksa par preču piegādi mājās neietver pasūtīto preču uznešanu – šo pakalpojumu pircējs var pasūtīt papildus.
7.7 Pircēju pa e-pastu un/vai pa tālruni informē par Preču piegādes datumu un laiku. Pircēju var individuāli informēt par atšķirīgu Preču piegādes laiku. Pārdevējs nevar garantēt, ka Preces visos gadījumos tiks piegādātas atbilstoši Noteikumiem un/vai citiem Internet veikalā atrodamiem nosacījumiem un ka tās tiks piegādātas atbilstoši Pircējam individuāli norādītajiem piegādes nosacījumiem, īpaši tad, ja pasūtītās Preces nav Pārdevēja noliktavā. Pārdevējs apņemas savu iespēju robežās gādāt, lai Preces tiktu piegādātas pēc iespējas īsākā laikā.
7.8 Pirms Preču piegādes Pārdevēja pārstāvis sazinās ar Pircēju un koordinē ar piegādi saistītos jautājumus.
7.9 Pasūtot Preču piegādi, Pircējs norāda precīzu piegādes adresi un nodrošina Preču izkraušanai piemērotus apstākļus (atslēdz vārtus, paceļ barjeru, atver durvis u. tml.). Preču piegāde tiek veikta tikai pa durvīm – Preču piegādei nevar izmantot balkonu vai logu.
7.10 Ja Pircējs nenodrošina Pārdevēja pārstāvim pieeju Preču izkraušanai paredzētajā adresē, kas norādīta Pircēja pasūtījumā, norunātajā Preču piegādes laikā un 20 (divdesmit) minūtes pēc šī laika, tiek uzskatīts, ka piegāde nav bijusi iespējama Pircēja vainas dēļ. Šādā gadījumā Pircēja iegādātās Preces nogādā atpakaļ Pārdevēja noliktavā, un Pārdevēja pārstāvis vienojas ar Pircēju par tuvāko iespējamo Preču piegādes datumu. Ja Pircējs vēlas, lai Pārdevējs piegādātu pasūtītās Preces atkārtoti, Pircējs apmaksā Pārdevējam atkārtoto Preču piegādi, atkārtoti vienojoties par piegādes laiku, atbilstoši tarifam, kāds bijis spēkā Preču pirmreizējai piegādei.
7.11 Pieņemot Preces, Pircējs pārliecinās par piegādes stāvokli un Preču daudzumu, kvalitāti un komplektāciju. Ievērojot, ka iepakojums ir bojāts, taču Preču daudzums, kvalitāte un komplektācija ir atbilstoši, Pircējs atzīmē iepakojuma bojājumu apstiprinājuma veidlapā vai veidlapās, ko izsniedz Preces piegādātājs. Šādos gadījumos tiek uzskatīts, ka Preces ir piegādātas bojātā iepakojumā, bet to daudzums, kvalitāte un komplektācija atbilst Pirkšanas–pārdošanas līguma nosacījumiem, tāpēc uzskatāms, ka tās ir piegādātas atbilstoši.
7.12 Ievērojot neatbilstības preču kvalitātē un/vai komplektācijā, Pircējs nevar pieņemt preci, kuras kvalitāte un/vai komplektācija ir neatbilstoša. Pircējs norāda atteikšanos pieņemt preci un uzskaita neatbilstības piegādes apstiprinājuma veidlapā un/vai aizpildot veidlapas, ko izsniedz preces piegādātājs. Ja ir konstatētas neatbilstības preču daudzumā, Pircējs to atzīmē piegādes apstiprinājuma veidlapā vai veidlapās, ko izsniedz Preces piegādātājs.
7.13 Ja Pircējs pieņem piegādātās Preces bez komentāriem, tiek uzskatīts, ka tās ir piegādātas nebojātā iepakojumā un ka Preču daudzums, kvalitāte un komplektācija atbilst Pirkšanas–pārdošanas līguma nosacījumam. Uzskatāms, ka ar pārdošanu saistītie pakalpojumi un Preču piegāde veikti atbilstoši.
7.14 Pircējs apņemas pieņemt preces personīgi. Piegādājot Preces, Pircējam var prasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un informāciju par pasūtījumu, kuru Pārdevējs sūtījis Pircējam.
7.15 Kad Preces ir nogādātas uz Pircēja norādīto adresi, tās tiek uzskatītas par nodotām Pircējam neatkarīgi no tā, vai tās ir pieņēmis pats Pircējs vai cita persona, kas tās pieņēmusi norādītajā adresē. Ja Pircējs nav varējis pieņemt Preces pats, bet Preces ir piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību sūdzēties Pārdevējam par Preču piegādāšanu nepareizajai personai. Ja Preces netiek piegādātas plānotajā piegādes datumā, Pircējs par to nekavējoties informē Pārdevēju – ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotā piegādes datuma. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības sūdzēties Pārdevējam par piegādes kavēšanos un/vai par Preces nepiegādāšanu.
7.16 Preces aprakstā norādītie piegādes nosacījumi ir provizoriski. Preču piegādes nosacījumi nav piemērojami gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču neesamību. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem. Ja Pārdevējs preces nepiegādā pasūtījumā noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu preču piegādei, Pircējs var izmantot Noteikumu 4.1.2. punktā noteiktās tiesības – atkāpties no preču vai pakalpojumu pirkuma līguma.
7.18 Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes noteikumu pārkāpumiem, ja Preces nav piegādātas Pircējam vai ir piegādātas novēloti Pircēja vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pircējam būtu iespējams novērst.

8.    PREČU SAŅEMŠANA UN UZGLABĀŠANA

8.1 Ja Pircējs nepasūta Preču piegādes pakalpojumu, pasūtītās Preces bez maksas var saņemt Preču saņemšanas punktos. Veicot pasūtījumu, Pircējs izvēlas Preču saņemšanas punktu, kurā vēlētos saņemt pasūtītās preces.
8.2 Kad pasūtītās Preces ir gatavas saņemšanai, Pircējs saņem apstiprinājuma ziņojumu par to, ka ir iespējams šīs Preces saņemt. Ierodoties paņemt pasūtītās Preces Preču saņemšanas punktā, Pircējam ir jāuzrāda Pārdevēja pārstāvim derīgs personu apliecinošs dokuments (ID karte vai pase) kā arī pasūtījuma apstiprināšanas ziņojums, kuru Pārdevējs elektroniski nosūtījis Pircējam. Juridiskās personas pārstāvim pirms pasūtījuma saņemšanas ir obligāti jāuzrada personas apliecinošs dokuments. Juridiskās personas pilnvarniekam ir obligāti jāuzrada juridiskas personas izsniegto un spēkā esošo pilnvaru un personas apliecinošs dokuments. Ja Pircējs nevar uzrādīt minētos dokumentus, Pārdevēja pārstāvim ir tiesības atteikties izsniegt preces Pircējam.
8.3 Pircējs saņem pasūtītās Preces ne vēlāk kā 7 (septiņi) dienas pēc tam, kas Pārdevējs elektroniski informējis Pircēju, ka Preces ir gatavas saņemšanai.
8.4 Kad Pircējs ir saņēmis Preces, tās uzskatāmas par izsniegtām (piegādātām) pircējam.
8.5 Ja Pircējs nesaņem pasūtītās Preces 7 dienu laikā pēc tam, kad ticis informēts par pasūtīto Preču sagatavošanu saņemšanai vai 7. 10. punktā aprakstītajā gadījumā, Pircēja pienākums ir segt Pārdevējam preču glabāšanas izmaksas 1.5 € par katru kalendāro dienu, un tās attiecas uz visām Pircēja nepaņemtajām precēm.
8.6 Pircējam preču glabāšanas maksa jāsamaksā pirms preču paņemšanas no EuropeMugs preču saņemšanas punkta.

9.    PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA

9.1 Katras iegādājamās Preces vispārīgās īpašības ir norādītas šīs Preces aprakstā. Norādītās specifikācijas un apraksti var atšķirties no produkta faktiskajām specifikācijām un aprakstiem.
9.2 Preču krāsa, forma un citi parametri var atšķirties no Preču reālās krāsas, formas un izmēra – tas ir saistīts ar Pircēja izmantotajām elektroniskajām ierīcēm vai citiem tehniskiem iemesliem; jāņem vērā arī atšķirības ārējā izskatā saprāta robežās.
9.3 Pircēja iegādātajām Precēm attiecas standarta 2 gadu garantija.
9.4 Ja Preces ir neapmierinošas kvalitātes, Pircējam ir tiesības paturēt šīs Preces un daļēji atgūt samaksāto naudas summu, vienojoties par to ar Pārdevēju, vai atdot Preces un saņemt atpakaļ samaksāto naudas summu, vai prasīt, lai Pārdevējs aizvieto neapmierinošās kvalitātes Preces ar tādām Precēm, kam ir apmierinoša kvalitāte.
9.5 Pārdevējs pats nenodrošina preču garantijas apkalpošanu.

10. TIESĪBAS ATKĀPTIES NO LĪGUMS PREČU ATPAKAĻATDOŠANA

10.1 Pircējam ir tiesības, nepaskaidrojot iemeslu, atkāpties no elektroniski noslēgtā Pirkšanas-pārdošanas līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes (saņemšanas) datuma, izņemot Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", kas pieņemti 2014. gada 20. maijā, minētos gadījumus. Pircējs var atkāpties no līguma, nosūtot paziņojumu par pirkšanas-pārdošanas līguma anulēšanu uz e-pasta adresi [email protected]. Pircēja ziņojumā ir jābūt skaidri norādītam, ka Pircējs atkāpjas no Pirkšanas-pārdošanas līguma. Pircējs nosūta pirkumu apliecinošu dokumentu (rēķinu, pirkuma čeku u. tml.) kopiju kopā ar paziņojumu par atkāpšanos no Pirkšanas–pārdošanas līguma, kurš apliecina, ka preces ir iegādātas no Pārdevēja. Ja viena Pirkšanas–pārdošanas līguma ietvaros iegādātas vairākas Preces, atkāpšanās tiesības ir spēkā gan attiecībā uz visām Precēm kopā, gan attiecībā uz vienu vai vairākām Precēm. Nosacījumi, kas aprakstīti 10.2. un 10.13. punktā, attiecas uz gadījumiem, kad Pircējs atdod Preces atpakaļ.
10.2 Preces atdod atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas Pārdevējam par atkāpšanos no pirkšanas–pārdošanas līguma. Pircējs ir atbildīgs par atbilstošu preču iesaiņošanu, atdodot tās atpakaļ. Pircējs uzņemas tiešās preču atpakaļatdošanas izmaksas, ja vien Pārdevējs pēc ziņojuma saņemšanas par atkāpšanos no pirkšanas–pārdošanas līguma nav noteicis citādi.
10.3 Pirms preču atpakaļatdošanas Pircējs sazinās ar Pārdevēju (zvanot uz tālruņa Nr. +371 25544328 vai rakstot uz [email protected]) un vienojas par preču atpakaļatdošanas veidu un adresi.
10.4 Naudu par atpakaļatdotajām precēm un samaksu par piegādi atmaksā Pircējam, kad preces ir atdotas atpakaļ Pārdevējam. Gadījumos, kad tiek atdota atpakaļ tikai daļa iegādāto preču, piegādes maksu neatmaksā. Nauda tiks atmaksāta ar bankas pārskaitījumu uz bankas norēķinu kontu, kas tika izmantots, veicot maksājumu. Ja apmaksa par pirkumu tiek veikta ar maksājumu karti, nauda tiks atgriezta uz Pircēja maksājumu kartes.
10.5 Netiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir pārkāpis naudas atmaksas nosacījumus, ja naudas pārskaitījumu nav iespējams veikt Pircēja vainas dēļ (kavēta preču atpakaļatdošana, neprecīzi dati utt.).
10.6 Preču atpakaļatdošanas gadījumos Pārdevējs nekompensē papildu izdevumus, kādi Pircējam var būt radušies, izvēloties citu preču piegādes metodi nekā lētākā, Pārdevēja piedāvātā metode.
10.7 Ja Pircējam nepatīk preces forma, krāsa, izmērs vai modelis citos gadījumos nekā tie, kas dod tiesības atdot preces atpakaļ, preču atpakaļatdošanu veic atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas noteikumiem un tiesību aktiem. Atsevišķas preces, piemēram, preces bez iepakojuma, kuras nav piemērotas atpakaļatdošanai veselības aizsardzības vai higiēnas iemeslu dēļ, kā arī atbilstoši sniegti pakalpojumi, nevar atdot atpakaļ. Minēto preču saraksts ir iekļauts Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", kas pieņemti 2014. gada 20. maijā.
10.8 Ja iegādātās Preces ir neapmierinošas kvalitātes, Pircējs var prasīt neapmierinošās kvalitātes preces apmainīt ar apmierinošas kvalitātes precēm, saņemt atlaidi no preces sākotnējās cenas vai atdot preces atpakaļ un atgūt par tām samaksāto naudas summu. Neapmierinošas kvalitātes Preces apmaina vai atdod atpakaļ atbilstoši šiem noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
10.9 Atdodot Preces atpakaļ, Pircējs rīkojas atbilstoši šādiem nosacījumiem:

  10.9.1 precēm, ko atdod atpakaļ, ir jābūt oriģinālajā iepakojumā;
  10.9.2 precēm nav Pircēja radītu bojājumu;
  10.9.3 precēm jābūt nelietotām, pārdodamām (ar nebojātām etiķetēm, nenoņemtām aizsargplēvēm utt.). Šis punkts neattiecas uz atpakaļatdotajām neapmierinošas kvalitātes Precēm);
  10.9.4 atpakaļatdotajām Precēm ir jābūt saliktām tāpat, kā Pircējs tās saņēmis;
  10.9.5 atdodot Preces atpakaļ nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošo PVN rēķinu.

10.10 Pirms neapmierinošas kvalitātes Preču maiņas vai atpakaļatdošanas, kā arī gadījumos, kad Preces tiek atdotas citu iemeslu dēļ nekā tie, kas dod tiesības atkāpties no līguma, Pircējs sazinās ar Pārdevēju (zvanot uz tālruņa numuru +371 25544328 vai rakstot uz e-pasta adresi: [email protected] un vienojas par Preču maiņas vai atpakaļatdošanas nosacījumiem.
10.11 Ja atpakaļatdotajām Precēm trūkst daļu, tās ir bojātas vai nekārtīgi un/vai neatbilstoši iepakotas, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt šādas Preces un atmaksāt Pircēja samaksāto naudas summu par atpakaļatdodamajām precēm.
10.12 Pircējs nevar atdot atpakaļ Preces, kuras nav iespējams atdot atpakaļ atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
10.13 Gadījumā, ja sniegti neapmierinošas kvalitātes pakalpojumi, Pircējam ir tiesības prasīt likvidēt trūkumus, atdot atpakaļ par pakalpojumiem samaksāto summu vai samazināt pakalpojumu maksu.

11. ATLAIDES UN AKCIJAS PIEDĀVĀJUMI

11.1 Pārdevējs var pēc savas iniciatīvas piešķirt atlaides vai noteikt akcijas cenas Interneta veikalā.
11.2 Laikā, kad ir spēkā konkrēta akcija vai atlaide, Interneta veikalā jābūt pieejamai detalizētai informācijai par šo akciju vai atlaidi.
11.5 Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt īpašo piedāvājumu vai atlaižu nosacījumus vai arī tos atcelt. Īpašo piedāvājumu un atlaižu procedūras izmaiņas vai to atcelšana ir spēkā no šo izmaiņu vai atcelšanas publicēšanas.

12. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA

12.1 Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu precizitāti. Ja Pircējs sniedz neprecīzus reģistrācijas datus un/vai tos savlaicīgi neatjaunina, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.
12.2 Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu nodošanu trešajām personām. Ja trešā persona lieto Interneta veikala pakalpojumus vai iegādājas preces un/vai pakalpojumus Interneta veikalā, pierakstoties ar Pircēja datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju, un Pircējs ir atbildīgs par pienākumiem, kas šādi ir radušies.
12.3 Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies gadījumos, kad Pircējs nav izlasījis Noteikumus un/vai Pirkšanas–pārdošanas līgumu pretēji Pārdevēja ieteikumam un Pircēja pienākumam tos izlasīt, lai arī šāda iespēja tikusi nodrošināta.
12.4 Pārdevējs ir atbildīgs par Interneta veikala nepareizu funkcionēšanu un tās rezultātā radītiem tiešiem zaudējumiem vai kaitējumu Pircējam vai trešajām personām, ja tas noticis Pārdevēja apzinātu darbību rezultātā.
12.5 Ja Pārdevēja Interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs neuzņemas atbildību par šajās tīmekļa vietnēs ievietoto informāciju vai tajās veiktajām aktivitātēm, neuzrauga un nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šīs juridiskās vai fiziskās personas.
12.6 Kaitējuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tikai tiešos zaudējumus.
12.7 Pārdevējs nav atbildīgs par saistību neizpildi attiecībā uz pirkšanas–pārdošanas līgumu un/vai preču nepiegādāšanu/novēlotu piegādāšanu, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs pirkšanas–pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī nav varējis paredzēt vai kontrolēt un nav varējis novērst šos apstākļus vai to radītās sekas (force majeure). Ja minētie apstākļi pastāv ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, līgumslēdzējas puses var uz abpusējas vienošanās pamata izbeigt noslēgto Pirkšanas–pārdošanas līgumu.

13. INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

13.1 Pārdevējs sūta visus ziņojumus un citu informāciju Pircējam uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir saņēmis informāciju 3 (trīs) stundas pēc nosūtīšanas.
13.2 Pārdevējs nav atbildīgs par interneta savienojuma traucējumiem vai traucējumiem tīklos vai e-pasta vietnēs, kuru dēļ Pircējs nav saņēmis Pārdevēja ziņojumus.
13.3 Pircējs visa veida saziņai izmanto šajos Noteikumos norādīto kontaktinformāciju un kontaktinformāciju.

14. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

14.1 Uzskatāms, ka Pircējs rakstiski ir piekritis visai Pārdevēja tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai, arī šiem Noteikumiem, informācijai par Pārdevēju, piedāvātajām Precēm un pakalpojumiem un to īpašībām, procedūrai attiecībā uz Pircēja tiesībām atkāpties no pirkšanas–pārdošanas līguma, Pārdevēja sniegtajai garantijai.
14.2 Pircēja un Pārdevēja noslēgtā Pirkšanas–pārdošanas līguma nosacījumus regulē spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.
14.3 Pārdevējs var jebkurā laikā nodot šajos Noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez Pircēja piekrišanas vai paziņošanas Pircējam.
14.4 Visas Pircēja un Pārdevēja domstarpības attiecībā uz Noteikumiem risina sarunu ceļā. Ja līgumslēdzējas puses nespēj atrisināt domstarpības sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, tās risina atbilstoši spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai procedūrai.
14.5 Pircējs var iesniegt prasības un/vai sūdzības par Internet veikalā iegādātajām precēm un/vai pakalpojumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, zvanot uz tālruni: +371 65452554, vai rakstot uz e-pasta adresi: [email protected], vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē: www.ptac.gov.lv, vai aizpildot pieteikumu platformā patērētāju strīdu izšķiršanai tiešsaistē http://ec.europa.eu).

15. KONTAKTINFORMĀCIJA UN REKVIZĪTI

Tālrunis +371 25544328
Nosaukums  E.T.R TRADE SIA
Juridiskā adrese  Aleksandra Čaka iela 104, Rīga, Latvija LV-1011 Latvijas Republika
Reģistrācijas Nr. 40203479556
PVN maksātāja numurs LV40203479556
Konta Nr. LV64HABA0551054522177
Bankas kods HABALV22
Banka Swedbank AS